Τρίτη, Μαρτίου 24, 2009

082. η δεσποινίς Πανωλεθρία

Μετά την περιπετειώδη συνεύρεσίν της εις τα χειμερινά ανάκτορα με τον ωραίο Μεργκαέλ Ωγκαίο, η δεσποινίς Πανωλεθρία απεφάσισεν να φορά εις το εξής πανοπλίαν αργυράν δια να προστατεύει το ωραίον της σώμα από αμυχάς, καθώς και δια να διατηρεί νωπήν την αρρενωπήν οσμήν του εραστού της. Μίαν ωραίαν πρωίαν, τον εκάλεσεν εις το ανάκτορόν της ίνα επαναλάβωσιν τους ερωτικούς χαριεντισμούς, αλλά ο ωραίος Μεργκαέλ δεν άντεξεν την θέαν μιας γυναίκας ενδεδυμένης πανοπλίαν και δεν ηδυνήθη να συνευρεθεί εκ νέου μετ' αυτής: Η δεσποινίς Πανωλεθρία τον ηχρήστευσεν ως άνδρα, τον έκλεισε, πώς το λένε!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...